Announcement

Collapse
No announcement yet.

Izithakazelo

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • #46
  IZITHAKAZELO ZAKWA-DLAMINI

  Nkosi! Hlubi!
  Ludonga lukaMavuso,
  Abay'eMbo babuyelela.
  Abasidwaba weza nonina.
  Abengomane yaseMavaneni,
  Abaqed'uBombo ngokuhlehlezela,
  AbakwaSibhahuza
  SikaMabhanda eMpondweni.
  Inkonekaz'evele ngobusw'emgedeni.
  USamkethe, esinembay'emaLangeni,
  UMswazi kaSobhuza.
  Mlangeni!
  Nina bakwaKusa nelanga
  Nina bakwaWawawa.
  Lokothwayo!
  Sibalukhulu!
  Nina beNgwane,
  Nina besicoco sangenhlana.
  Kunene!

  Comment


  • #47
   IZITHAKAZELO ZAKWA-MKHIZE

   Gubhela! Gcwabe!
   Wena kaZihlandlo!
   Wena kaKhabazela kaMavovo!
   Mumbo omhlophe
   okhany' amasi esiswini!
   Nhlama eyaphelel' etsheni
   ngokubadaphunela.
   Ngunezi
   Bambo abambulazi,
   Abadl'umuntu bemyenga ngendaba
   Sibi side esimajembelezana,
   Sibi side esimaphandla
   esaphandl' abeNguni bavungama
   Nina bengwaz' emabhudle
   Eth' isabhudla
   yabuye yaphinda yabhudla
   Malala amahle
   Nin' enalala nomunwe
   Navuka nakhwif' ilanga.

   Abanye bakwa-Mkhize bathi:

   Gubhela! Gcwabe!
   Khabazela kaMavovo,
   Nhlama eyaphelel'etsheni,
   Ngokubadaphunela.
   MuMb'omhlophe!
   Sibi-side esimaphandla,
   Esaphandla abanguni bavungama.
   Mbo, uMbulazi okhanya amasi esiswini.
   Mbo, uMbulazi odla umuntu,
   Emyenga ngendaba.
   Enalala nomunwe,
   Navuka nakhwif'ilanga!
   Nzalo kaSambela!
   Nina baseMbo,
   Nina bakaSidaphudaphu,
   Ngokubadaphunela!
   Nzalo kaLuzalo
   Nzalo kaZelize!

   Comment


   • #48
    I think I have contributed enough to make request!

    abakwaMhlongo bathini bona?

    Comment


    • #49
     Cendani ngezithakazelo eziphelele zabathembu abazalwa nguNodada isizukulwana sikaNyandeni (Mvelase) kaMabaso kaMntungwa kaMbulazi.

     Nezakwa Khambule - Mzilankatha, Mlotshwa, Msuthu owaqonda ilanga
     Mthimbane

     Comment


     • #50
      Sizani

      Sizani ngezithakazelo zeNkosi uShaka
      Mbokazi,Donda,Nxele,Sontuli,Hlamukazi,ulwandle aluwelwa luwelwa zinkonjane zona ziphapha phezulu emafini,uphangela kobhongo koqhoqhoqho ,umlamlankunzi ngabe uziyekile zabulalana,Hlamukazi kaMdaka,Umdaka usezintangeni,wena owasephulamuthi uphekiwe endlini kamantombase,abakaphangela abaphangela izinkomo zamadoda lathi ilanga liphuma labe liphuma nezinkanzi zamadoda.

      Comment


      • #51
       i'bongo zenkosi uShaka kaSenzangakhona

       Nami Mfwethu yizo lezi bengizw' abomkhulu bezisho!
       __________________________________________________________________________________

       UDlungwana kaNdaba!
       UDlungwana woMbelebele,
       Odlung' emanxulumeni,
       Kwaze kwas' amanxulum' esibikelana.
       UNodumehlezi kaMenzi,
       USishaka kasishayeki kanjengamanzi,
       Ilemb'eleq' amany'amalembe ngokukhalipha;
       UShaka ngiyesab' ukuthi nguShaka,
       UShaka kuyinkosi yasemaShobeni.
       UNomakhwelo ingonyama;
       UMahlom' ehlathini onjengohlanya,
       Uhlany' olusemehlwen' amadoda.
       UDabaz' ithafa ebeliya kuMfene;
       UNomashovushovu kaSenzangakhona,
       UGaqa libomvu nasekuphatheni.
       UBholokoqa bazalukanisile,
       Zalukaniswe uNoju noNgqengenye,
       EyakwaNtombazi neyakwaNandi;
       Yayikhiph' eshoba libomvu,
       Ikhishwa elimhlophe lakwaNandi.
       Bambiz' eMthandeni beyisela,
       Bathi 'Singesinelane neNtungwa lasenhla',
       Kanti uzawudl' uPhakathwayo emphindelweni.
       UVumavumane lukaphephe,
       UDlungwana wavuma na?
       Umvumeleni uGodolozi,
       Ethi ngowanganeno kwaNandi,
       Kant' ukude kwaNtombazana?
       Ilanga eliphahl' elinye ngemisebe,
       Kalokhu liphahl' eliseMthandeni.
       Amazwi mabili engiwabongayo,
       Ngibong' elikaMpandaba nelikaNdungenkomo,
       Bethi "Ucu aluhlangan' entanyeni";
       Akenibuze kwabaseZinkondeni,
       Bath'uHilwayo bayakumhlaba kwaHlokohloko,
       Kwaf' amasi kwaf' uqephe.
       Teku lwabafazi bakwaNomgabhi,
       Betekula behlez'emlovini,
       Beth' uShaka kakubusa kakuba nkosi,
       Kant' unyakan' uShaka ezakunethezeka.
       Inkom' ekhal' eMthonjaneni,
       Izizwe zonke ziyizwil' ukulila,
       Izwiwe uDunjwa waseluYengweni,
       Yezwiwa uMangcengeza wakwaKhali.
       UMlilo wothathe kaMjokwana;
       UMlilo wothathe ubuhanguhangu,
       Oshis' izikhova eziseDlebe,
       Kwaya kwasha neziseMabedlana.
       Odabule kuNdima noMgovu,
       Abafaz' abenendeni baphuluza;
       Imikhubulo bayishiy' izinqindi,
       Imbewu bayishiya semahlangeni,
       Izalukazi zasala semanxiweni,
       Amaxhegu asala semizileni,
       Iziqu zemithi zabheka phezulu.

       Comment


       • #52
        Nazi ezamaNtungwa (ezifinqiwe)

        AbakwaKhumalo bona bathi:

        Okhatshwe ngezind'izinyawo
        Nangezimfushanyana;
        UMkhatshwa wawoZimangele,
        Mntungwa!
        Mbulaz'omnyama
        Abathi bedl'umuntu,
        Bebe bemyenga ngendaba.
        Abadl'izimf'ezimbili,
        Ikhambi laphuma lilinye.
        Lobengula kaMzilikazi,
        UMzilikazi kaMashobana;
        Shobana noGasa kaZikode,
        Zikode kaMkhatshwa.
        Mabaso owabas'entabeni,
        Kwadliwa ilanga lishona
        Bantungw'abancwaba!
        Zindlovu ezibantu,
        Zindlovu ezimacocombela.
        Nina bakwaMawela,
        Owawel'iZambezi ngezikhali.
        Nina bakaNkomo zavul'inqaba
        Zavul'inqaba ngezimpondo,
        KwelaseNgome.
        Nina enal'ukudl'umlenze
        KwaBulawayo!
        Mantungwa aluhlaza!
        Mantungw'amahle!
        Bantwana benkosi,
        Nina bakwaNtokela!
        Inkubele abayihlabe ngamanxeba,
        Abamkhule ngezinyawo ezimfushanyana,
        Nezimaqhukulwana.
        Inyang' abathe beth' ifil'uZulu,
        Kanti isiyetheswe,
        Yetheswe ngoNyakana ka Mpeyana.
        UBando abalubande balushiy' uZulu.
        UNyama yentini yawo Zimangele.
        UNkomo zavul'inqaba ngezimpondo,
        Ngoba zavul'iNgome zahamba.
        UNtshwintshwintshwi kaNoyanda noNdaba;
        UNkone evele ngobus' emdibini,
        Yal' ukudl'umlenze kwaBulawayo.
        Ndabezitha!
        Maqhaw'amakhulu


        _______________________________________________________________

        Ngicela abazi ezamaShenge kaNdaba bangisize bo!

        Comment


        • #53
         ABakwaMdlalose

         ABakwaMdlalose

         Nyanda wephandla
         Khwenta, Madlula, Mgabashe
         Bhudukuziwisa
         Phangakufa, Dikane
         Wena wephahla elinhloko-nhle
         Sphungulo sayongoye
         Magutshwa laph engefekhona
         Wena kanhlangothi zibomvu amanxela
         Wena webhaca elithanda impi ngoba ladla
         uDayi kaSkhova

         abazukulu kaFasile, kaMpiwenzani, kaThondolozi,
         kaNhlaka. (Yikhohlwa lendlu kaNhlaka. Indlunkulu yakhona iNengiseni kaSekethwayo inkosana kaNhlaka. bakhona futhi abakwaMdlalose abaziwa ngo-Jomela. kuseyibo bakhona. Phela, uJomela wakhulela ekhakonina. Ngiyethemba uzoneliseka (Phela uFasile uzalwa yindodakazi kaZiwedu, kaMpande khona le endlunkulu)

         Comment


         • #54
          Ngibuyile

          Kwathula nje baphi abantu?
          Mthimbane ngangithe ngizozama izithakazelo zabathembu
          so here goes:

          Mvelase
          Nin'enavel'eNyandeni
          Ngomthwalo wakwaMabaso
          Nina bakwaGogolazitha
          Nina bakwaNobasali
          Nina bakwaVezi uNonyanda
          Nina bakaNgoz'akakhokhobi
          Ngoba wakhokhobel'izinkomo zamadoda
          Nina bakaVezi kaMandulo
          Nina bakaNotsele kaNodada
          Nina bakaSibhuzikazi simayikayika
          Nina bakaPhumuz'abant'amaphiko
          BaThemb'abaseng'inkom'izele
          Nina bakaGude
          Nonjolo!
          Madl'amathiban'indlal'iwile
          Nina bakoNonyezi
          Amahwanq'amakhulu
          Nina baseQhudeni
          Ngokudl'iqhude lifile
          Khathide!
          Maphanga!
          Zakwe!
          Kunene!
          Jubane!
          Sobuyase!

          Ngiyethemba ngishaye khona.

          Comment


          • #55
           Ngabuya futhi

           ezakwa Khambule

           Mncube!
           Mzilankatha!
           Nina bakwaNkomo zilal'uwaca
           Ezamadojeyana zilal'amankengana
           Mlotshwa!
           Malandel'ilanga
           Mpangazitha!
           Magosolo!
           Nina basebuhlen'obungangcakazi
           Abadl'umbilini wenkomo kungafanele
           Kwakufanel'udliwe ngabalandakazi
           Nina bakaDambuza Mthabathe
           Nina basemaNcubeni
           Enabalekel'uShaka
           Naziphons'emfuleni
           Kwakhuz'abantu banifihla
           Naphenduk'abakwaKhambule
           Nafik'eSwazini
           Naphenduk'uNkambule
           Nina baseSilutshana
           Nin'enakhelana noMbunda
           Nina bakaMaweni

           Comment


           • #56
            Re: eLangeni

            Thina bakwa Mhlongo sithi

            Makhedama!
            Soyengwase!
            Nina bakaBhebhe kaMthendeka
            Nina bakaSoqubele onjengegundane
            Nina baseSiweni
            KwaMpuku yakwaMselemusi
            KwaNogwence webaya
            Zingwazi zempi yakwaNdunu
            Njoman'eyaduk'iminyakanyaka
            Yatholakal'onyakeni wesine
            Yabuye yatholakala ngowesikhombisa
            Langeni
            Owavel'elangeni.
            #
            #
            #
            Ngaphandle ke uma ngingatshelwanga kahle ekhaya.

            Comment


            • #57
             Nkosi

             Ndlangamandla!
             Mtungwa!
             Mawandla kaNdlela
             Nina baseMandlovini
             Mlotshwa!
             Siwela
             Mphazima kaLanga
             Nina bakwaLanga libomvu
             Elashis'amabel'ezikhuthali
             Mabuya sezembethe'ugogwane
             Mlotshwa akangakanani
             Ngoba nasentendeni yesandl'uyahlala
             Owaphath'induku'emnyama
             Washay'amanzi kwavel'udaka
             Nkonjane yenkosi
             Mpangazitha!

             Comment


             • #58
              ezakwaMbokazi eziphelele

              akwande nina bakwaPhunga noMageba,nina bakwaZulu,Zulu omnyama,Zulu kaMalandela,nina bendabuko,nina enadabuka enhlabathini yeAfrika,nina enibangiswa ezweni lenu kuthiwa izwe lethu nathi, esho umuntu ebalekela ilanga ngentwasa hlobo,uzibuze uthi habe nangu umuntu engihlolela!!

              ngicela ningisize bafowethu ngezibongo eziphelele ezakwa

              Mbokazi
              Donda
              Nxele
              Sontuli
              Hlamukazi
              ulwandle aluwelwa luwelwa zinkonjane zona ziphapha phezulu emafini
              uPhangela kobhongo koqhoqhoqho
              umlamlankunzi ngabe uziyekile zabulalana
              Hlamukazi kaMdaka
              Umdaka usezintangeni
              wena owasephulamuthi uphekiwe endlini kamantombase
              abakaphangela abaphangela izinkomo zamadoda lathi ilanga liphuma labe liphuma nezinkanzi zamadoda
              Mbokazi,Donda,Nxele,Sontuli,Hlamukazi,ulwandle aluwelwa luwelwa zinkonjane zona ziphapha phezulu emafini,uphangela kobhongo koqhoqhoqho ,umlamlankunzi ngabe uziyekile zabulalana,Hlamukazi kaMdaka,Umdaka usezintangeni,wena owasephulamuthi uphekiwe endlini kamantombase,abakaphangela abaphangela izinkomo zamadoda lathi ilanga liphuma labe liphuma nezinkanzi zamadoda.

              Comment


              • #59
               Originally posted by Zamanjomane
               Thina bakwa Mhlongo sithi

               Makhedama!
               Soyengwase!
               Nina bakaBhebhe kaMthendeka
               Nina bakaSoqubele onjengegundane
               Nina baseSiweni
               KwaMpuku yakwaMselemusi
               KwaNogwence webaya
               Zingwazi zempi yakwaNdunu
               Njoman'eyaduk'iminyakanyaka
               Yatholakal'onyakeni wesine
               Yabuye yatholakala ngowesikhombisa
               Langeni
               Owavel'elangeni.
               #
               #
               #
               Ngaphandle ke uma ngingatshelwanga kahle ekhaya.


               PLEASE Check you Private Messages

               Comment


               • #60
                IZITHAKAZELO ZAKWA-NDLOVU

                Gatsheni!
                Boya benyathi!
                Buyasongwa buyasombuluka.
                Mpongo kaZingelwayo!
                Nina bakwandlovu zidl' ekhaya,
                Ngokweswel' abelusi.
                Nina bakwakhumbula amagwala.
                Nina bakwademazane ntombazana
                Nina bakwasihlangu sihle.
                Mthiyane!
                Ngokuthiy'amadod'emazibukweni.
                Nina bakwaMdubusi!

                Comment

                Working...
                X