Day 17: Coast to Coast South Africa on Dahon Folding Bikes.wmv

Coast to coast South Africa from the Mozambique border to the Namibian border on Dahon folding bikes.