Day 19: Coast to Coast South Africa on Dahon Folding bikes.wmv

Coast to coast South Africa from the Mozambique border to the Namibian border on Dahon folding bikes.