Kaapstad Motorcycle Adventure Tours www.kaapstadmat.com

Kaapstad Motorcycle Adventure Tour Limited Nov 2009 Swartberg Pass.