KLO to GO – klotogo – Namibia 2009

mobile Toilette KLO to GO im Einsatz in Namibia