Monkeys at Monkeyland, Plettenberg Bay, South Africa

Monkeys on a footbridge at Monkeyland, Plettenberg Bay, South Africa