Rondavel Tour, Sani Top, Drakensberg Mountains

Rondavel Tour, Sani Top, Drakensberg Mountains in South Africa.