South Africa Safari – Synchronized Zebra Tail Swishing

September 2010 - Zebras have a sense of rhythm.