Zambian shaman dancing

Zambian shaman (traditional healer) dancing for camera.